برف دونه (بافتنی برای کودکان)

مدل و آموزش بافتنی های فانتزی کودکان

کودک آزاری معضلی در هزارتوی قانون /123 شمره تلقن امداد کودکان

  همدان- بدرفتاری باکودکان پدیده ای باپیامدهای متعدد است که دل نگرانی ها ازپديده کودک آزاری بهزيستی را به راه اندازی خط تلفن ۱۲۳ برای ياری اجتماعی کودکان هدایت کردکه این مقوله در همدان نیز به اجرادرآمد. به گزارش خبرنگار مهر، کودک آزاری پدیده ای یکنواخت و همگن نیست و این موضوع اشکال متفاوتی دارد و دارای انگیزه ها، علت شناسی و مفاهیم متفاوتی است که برای شناخت دقیق این معضل طبقه بندی آن ضروری به نظر می رسد . از آنجا که يکي از مهم ترين دوران هاي زندگي هر انساني دوران کودکي است، بررسي اين دوران به عنوان برآيند زندگي آتي او مي تواند چشم اندازي از جامعه را در اختيار قراردهد تا بتوان بر اساس آن، اقدام به برنامه ريزي و کاه...
17 آذر 1393